แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment:OIT)

O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี