แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment:OIT)

O34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)