หน้าแรก

เปิดเรียน On-site วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565

วันที่ 8 กันยายน 2564 ผู้ปกครองนักเรียนรับเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คนละ 2000 บาท ทางโรงเรียนและผู้ปกครองปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด <<ภาพกิจกรรม>>

โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ในหลายรูปแบบ มีการเรียนการสอน Online โดยผ่านทาง Google Meet การเรียนแบบ On-hand รับใบงาน

ติดตามข่าวสารของโรงเรียน