หน้าแรก

** วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564 งดรับ-ส่งใบงานที่โรงเรียน **

จะส่งใบงานทางไลน์ประจำชั้นแต่ละชั้นแทน

วันที่ 5 มีนาคม 2564

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 สอบธรรมศึกษาตรี-โท ณ สนามสอบโรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) และสนามสอบวัดแคทราย   <<ภาพกิจกรรม>>

วันที่ 4 มีนาคม 2564

คุณครูปรานอม มูลพินิจ อดีตคุณครูโรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) และคุณครูบุญนะ มูลพินิจ มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน 9 ทุน และมอบข้าวสาร พร้อมกับขนมให้กับนักเรียนอนุบาล 2 ถึง ป.6  

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

นายสุวัฒน์ แก้ววันนา ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูและนักเรียนเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา โดยยังคงมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด   <<ภาพกิจกรรม>>

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

นางสาวสุพิชญ์นันท์   ทิมพิทักษ์ นางสาวจันทร์ดา  สร้อยสังวาล ศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 1 นิเทศการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ภาคเรียนที่ 2/2563  ถึงเรื่องมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19  การจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning
การวัดและประเมินผล และการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  <<ภาพกิจกรรม>>

ติดตามข่าวสารของโรงเรียน