หน้าแรก

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2565 เพื่อชี้แจงแนวทางจัดการศึกษา รับฟังความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับโรคโควิด 19 จากคุณกำพล พงษ์หาญ ผอ.รพ.สต.บ้านคูบัว พร้อมทั้งรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน และแจกทุนการศึกษาทุนละ 500 บาท จำนวน 16 ทุน <ภาพกิจกรรม>

นักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดแคทราย (บุญประชาสรรค์)🎉🎉 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้น ป.6 ที่สอบเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จำนวน 4 คน สอบได้ทั้ง 4 คน

วันที่ 8 กันยายน 2564 ผู้ปกครองนักเรียนรับเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คนละ 2000 บาท ทางโรงเรียนและผู้ปกครองปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด <<ภาพกิจกรรม>>

โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ในหลายรูปแบบ มีการเรียนการสอน Online โดยผ่านทาง Google Meet การเรียนแบบ On-hand รับใบงาน

ติดตามข่าวสารของโรงเรียน