4/2563

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

นางสาวสุพิชญ์นันท์   ทิมพิทักษ์ นางสาวจันทร์ดา  สร้อยสังวาล ศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 1 นิเทศการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ภาคเรียนที่ 2/2563  ถึงเรื่องมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19  การจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning
การวัดและประเมินผล และการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  <<ภาพกิจกรรม>>

วันที่ 17 มกราคม 2564

        นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส่งใบงานครั้งที่ 1 และรับใบงานครั้งที่ 2 สำหรับเรียนออนไลน์ พร้อมรับเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน อาหารเสริมนม สำหรับช่วงเวลาที่เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน ณ อาคารเรียน 1 

วันที่ 6 มกราคม 2564

ติดตามข่าวสารของโรงเรียน