3/2563

เรียนธรรมศึกษา

ธรรมศึกษา ปีการศึกษา2563 
    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนธรรมศึกษาชั้นตรีและชั้นโท เพื่อเตรียมตัวสอบในวันที่ 24 ธันวาคม 2563

ลอยกระทง

กิจกรรมลอยกระทง ปี2563 
    วันที่ 30 ตุลาคม 2563 จัดกิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง มีการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ ประกวดกระทงในแต่ละชั้นเรียน 

โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต

นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลจัดกิจกรรม
    วันที่ 1 ตุลาคม 2563 นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 ของวิทยาลับพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 โดยมีนายสุวัฒน์ แก้ววันนา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมในพิธีเปิด