วันรักต้นไม้แห่งชาติ

คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมช่วยกันดูแลรักษาต้นไม้ที่อยู่ภายในบริเวณโรงเรียน โดยกำจัดวัชพืช พรวนดิน ใส่ปุ๋ย รดน้ำ เนื่องในวันรักต้นไม้แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่มีพระปณิธานอย่างแรงกล้าที่จะฟื้นฟูความสมดุลของ ธรรมชาติ โดยทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์มาตลอดพระชนม์ชีพ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำ

Updated: 15/11/2017 — 3:41 pm