Posts: 49

admin

Latest Posts by the Author

 1. สอบธรรมศึกษา
 2. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 3. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ซาฟารีเวิลด์
 4. ลอยกระทง 2565
 5. มุทิตาจิต คุณครูสุนันท์-คุณครูสมนึก
 6. Project Approach อ.2
 7. การประเมิน ว. PA
 8. Project Approach อ.3
 9. ประกันคุณภาพภายใน
 10. วันวิทยาศาสตร์
 11. วันแม่แห่งชาติ
 12. โครงการอบรมให้ความรู้แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
 13. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 14. แห่เทียนพรรษา
 15. หล่อเทียนพรรษา
 16. โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม
 17. กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทย
 18. กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
 19. ไหว้ครู ปีการศึกษา2565
 20. เลือกตั้งประธานนักเรียน