OIT

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integity and Transparency Assessment:OIT)

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

O1  โครงสร้าง
O2  ข้อมูลผู้บริหาร
O3  อำนาจหน้าที่
O4  แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
O5  ข้อมูลการติดต่อ
O6  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

O7  ข่าวประสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์

O8  Q&A
O9  Social Network

ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

O10  แผนดำเนินงานประจำปี
O11  รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
O12  รายงานผลการดำเนินงาน

การปฏิบัติงาน

O13  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

O14  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17  E-Service

ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
O20  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22  ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26  การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
O27  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
O30  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
O31  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น   
O33  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
O35  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี   
O37  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต

O39  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O41  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา

O42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน