แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment:OIT)

O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลทั้งหมดของท่านจะถูกปกปิดเป็นความลับ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ** เพิ่มเติม **