แนะนำประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ทางโรงเรียนได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562  มีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง 16 คน ผลการเลือกตั้งผู้ได้เป็นประธานนักเรียนได้แก่ เด็กชายสุพจน์ ประทุมพร

Updated: 08/03/2019 — 3:05 pm