แนะนำประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ทางโรงเรียนได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561  มีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง 11 คน ผลการเลือกตั้งผู้ได้เป็นประธานนักเรียนได้แก่ เด็กชายบปพนธิษณ์ ฟักอ่อน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รองประธานคนที่ 1 ได้แก่ เด็กชายพลกฤต แสวงคำ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และรองประธานคนที่ 2 ได้แก่ เด็กหญิงอัมพุชินี ศรีจันทร์เฟื้อ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สำหรับประธานนักเรียน เด็กชายบปพนธิษณ์ ฟักอ่อน  เกิดวันที่ 2 มิถุนายน 2549 อยู่บ้านเลขที่  50/1 หมู่ 13 ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อย  มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา

Updated: 28/05/2018 — 4:11 pm