การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2560) สู่การปฏิบัติ

การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์
(ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2560) สู่การปฏิบัติ

เวลา 9.30 น. – 11.30 น. วันที่ 26 มกราคม 2560

เอกสารประกอบการประชุม

Updated: 28/01/2018 — 11:19 am