โครงงานระบบสมองกลฝังตัว Jigsaw Smart Education

ขอชื่นชมในความคิดสร้างสรรค์และความสามารถของกลุ่มนักเรียนโรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ขยายโอกาส)  ประกอบด้วยเด็กชายลิขิต  ฟองน้ำ  เด็กหญิงมณี  รัตนสุนทร  และเด็กหญิงสิรินยา  กระต่ายทองที่ได้มาให้ความรู้แก่นักเรียนและคณะครูโรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์)  เกี่ยวกับโครงงานระบบสมองกลฝังตัว Jigsaw Smart Education ซึ่งโครงงานนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 และได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับประเทศ
การนำความรู้ความสามารถของนักเรียนทั้งสาม รวมถึงคุณครูผู้ฝึกสอน ได้สร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ที่สำคัญยังสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ซึ่งโรงเรียนไม่ว่าจะขนาดใหญ่หรือเล็กสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ ถึงแม้จะมีงบประมาณน้อย เพราะนวัตกรรมนี้ใช้งบประมาณในการทำน้อยมาก จะเป็นเครื่องมือดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความปลอดภัย และยังสามารถสื่อสารถึงผู้ปกครองได้อย่างรวดเร็ว เป็นการใช้เทคโนโลยีในยุค 4.0 ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง  ต้องขอขอบคุณคุณครูสมไชย กระต่ายทอง คุณครูนริศรา ซุ่นทรัพย์ ในฐานะผู้ฝึกสอนที่ให้โอกาสและส่งเสริมนักเรียนให้แสดงศักยภาพในตัวที่มีออกมาเป็นนวัตกรรมที่ดีมีประโยชน์ต่อสังคม


 

Updated: 19/01/2018 — 9:53 am