หน้า5 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2562

สอบธรรมศึกษา
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนเป็นสนามสอบธรรมศึกษา โดยมีนักเรียนเข้าสอบธรรมศึกษาตรี จำนวน 116 คน สอบธรรมศึกษาเอก จำนวน 9 คน
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ลูกเสือ เนตรนารี ปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ภายในบริเวณโรงเรียน และทางสาธารณะในหมู่บ้าน  ศาลากลางบ้านหมู่13
นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ให้ความรู้นักเรียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคูบัวร่วมกับนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ให้ความรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรื่องการดูแลตนเองในช่วงเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น