หน้า6 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2562

เตรียมสอบธรรมศึกษา
วันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2562 พระอาจารย์ ดร.วชิรศักดิ์ จากวัดท้ายเมือง ได้ให้ความรู้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อเตรียมสอบธรรมศึกษาตรี โทและเอก ซึ่งจะสอบในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 
ร่วมสืบสานประเพณีไทย
วันลอยกระทง วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นักเรียนร่วมกันประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ
นักศึกษาจัดกิจกรรม
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคฉี่หนูให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6