แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment:OIT)

O23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

File name : O23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน.pdf