แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment:OIT)

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

File name : O23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน.pdf