แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment:OIT)

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลผู้บริหาร

นางสาวฐิติพร บัณฑิตเดช

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์)

โทรศัพท์ 0871604549

E-mail : thitiporn@ksai.ac.th