แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

1.โครงสร้างหน่วยงาน
2.ข้อมูลผู้บริหาร​
3.อำนาจหน้าที่
4.แผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน
5.ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7.ข่าวประชาสัมพันธ์
8.Q&A
9.Social Network
10.แผนดำเนินงานประจำปี
11.รายงานการกำ​​กับติดตามการดำเนินงานรอบ6เดือน
12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
13.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
17.E–Service
18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
19.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ6เดือน
20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
22.ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
25.นโยบายการบริห​ารทรัพยากรบุคคล
26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
30.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
31.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
32.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
33.การเปิดโอ​กาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
34.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
41.รายงานผลกา​รดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี
42.มาตรการเผยแพร่ข้อ​มูลต่อสาธารณะ
43.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
44.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
45.มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
46.มาตรการป้องกันการรับสินบน
47.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
48.มาตรการต​รวจสอบการใช้ดุลพินิจ