แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment:OIT)

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน