แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment:OIT)

O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ