แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment:OIT)

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี