แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment:OIT)

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี