แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment:OIT)

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร