แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment:OIT)

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต