แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment:OIT)

O31 ประกาศเจตนารมย์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ประกาศโรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์)

เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.2565

แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย No gift Policy ปีงบประมาณ 2566