แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment:OIT)

O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม