แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment:OIT)

O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี