แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment:OIT)

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี