แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment:OIT)

O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ