แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment:OIT)

O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ