แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment:OIT)

015 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ