แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment:OIT)

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน