แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment:OIT)

O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ปีการศึกษา 2565

แบบประเมินโครงการ ปีการศึกษา 2565

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR 2565