แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment:OIT)

O12 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน