แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment:OIT)

O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี