แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment:OIT)

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่2) พ.ศ.2545
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่3) พ.ศ.2553
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่4) พ.ศ.2562