แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment:OIT)

O04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน