วันเด็กแห่งชาติ 2567

วันที่ 12 มกราคม 2567 โรงเรียนวัดแคทราย (บุญประชาสรรค์) จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เป็นการมอบความสุขให้เด็กได้รับความสนุกสนาน กล้าแสดงออก และพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ ทั้งร่างกาย สังคม สติปัญญา และห่างไกลจากยาเสพติด
“มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย” <ภาพกิจกรรม>