ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 โรงเรียนวัดแคทราย (บุญประชาสรรค์) จัดกิจกรรมนำนักเรียนระดับชั้น ป.1 – 6 ไปศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนด้านวิทยาศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง 2) รังสิต   <ภาพกิจกรรม>