การตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับ ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 โรงเรียนวัดแคทราย (บุญประชาสรรค์) ได้รับการตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับ ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  <ภาพกิจกรรม>