ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นางสาวฐิติพร บัณฑิตเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนสัตว์เปิดซาฟารีเวิลด์ เป็นการเปิดโลกการเรียนรู้นอกห้องเรียน นักเรียนมีความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินกับสิ่งที่ได้พบเห็น และได้ฝึกทักษะการวางแผน การช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น <ภาพกิจกรรม>