ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) เพื่อขอความเห็นชอบในการขออนุญาตเปิดเรียนแบบ On-site ในวันที่ 7 ธันวาคม 2564  <<ภาพกิจกรรม>>