วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนรับใบงานสำหรับสัปดาห์ที4 ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด19 อย่างเคร่งครัด   <<ภาพกิจกรรม>>