แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment:OIT)

O1 โครงสร้าง

โครงสร้างการบริหารงาน