บุคลากร

นางสาวฐิติพร บัณฑิตเดช

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวปิยาพร เสือสิงห์

ครูประจำชั้นอนุบาล 2

นางสาวกมลทิพย์ กลัดมี

ครูประจำชั้นอนุบาล 3

นางสาวชมภูนุช แสงหัวช้าง

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นายศุภกร หม่องคำธิ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวโสภี พุฒหอมรื่น

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นายพิสิษฐ์ สระเอี่ยม

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวศศิธร มณีจันทร์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวนฤพร อรรถสิทธิ์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวชาลิณี ขาวสุวรรณ

ครูพิเศษ

นายวิทยา แหวกวารี

ครูพิเศษ

นายพงศ์พล ภู่ระย้า

ครูพิเศษ

นางสาวพัชนก ไข่มุกข์

ครูพิเศษ

นางพรทิพย์ เมาระพงษ์

ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล

นายอรรถพล ไข่มุกข์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายมนู คำศรี

นักการภารโรง