บุคลากร

นางสาวฐิติพร บัณฑิตเดช

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวปิยาพร เสือสิงห์

ครูประจำชั้นอนุบาล 2

นางสาวกมลทิพย์ กลัดมี

ครูประจำชั้นอนุบาล 3

นางวีระวรรณ เขียนบัณฑิตย์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นายสุนันท์ มนตรีมุข

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวสมนึก อ่อนแก้ว

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวโสภี พุฒหอมรื่น

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวนฤพร อรรถสิทธิ์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นายวิทยา แหวกวารี

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายนิรันทร์ ยังชินะ

ครูพิเศษ

นางสาวชาลิณี ขาวสุวรรณ

ครูพิเศษ

นางสาวชมภูนุช แสงหัวช้าง

ครูพิเศษ

นางสาวพัชนก ไข่มุกข์

ครูพิเศษ

นางพรทิพย์ เมาระพงษ์

ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล

นายอรรถพล ไข่มุกข์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายมนู คำศรี

นักการภารโรง