แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment:OIT)

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

ขั้นตอน
1. กรอกแบบฟอร์มขอรับบริการที่ต้องการโดยติดต่อขอรับแบบได้ที่โรงเรียนหรือสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของโรงเรียน
ksai.ac.th
2.ส่งแบบที่กรอกครบถ้วนพร้อมเอกสารหลักฐาน

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวนฤพร อรรถสิทธิ์

ขั้นตอน
1. กรอกแบบฟอร์มขอรับบริการที่ต้องการโดยติดต่อขอรับแบบได้ที่โรงเรียนหรือสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของโรงเรียน
ksai.ac.th

ผู้รับผิดชอบ
นายสุนันท์ มนตรีมุข