ผู้บริหารสถานศึกษา

นางสาวฐิติพร บัณฑิตเดช

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์)

โทรศัพท์ 0871604549

E-mail : thitiporn@ksai.ac.th

ประวัติส่วนตัว

นางสาวฐิติพร บัณฑิตเดช 

เกิด วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2527        อายุ 37 ปี

อาศัยอยู่ที่ 154/301 ถ.ศรีสุริยวงศื ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

สมรสกับ นายนวรัฐ เผือดโพธิ์  อาชีพ ทนายความ

มีบุตร / ธิดา  จำนวน 2 คน

ประวัติการศึกษา

ระดับประถมศึกษา                  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ระดับมัธยมศึกษา                    โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

ระดับปริญญาตรี                     เกียรตินิยมอันดับ 2  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ระดับปริญญาโท                     คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติการทำงาน

24 มีนาคม 2552                      บรรจุเป็น ครูผู้ช่วย ที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

15 มิถุนายน 2555                    ย้ายมาเป็นครู โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์  สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

18 พฤษภาคม 2558                 ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนปากท่อพิทยาคม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

23 ธันวาคม 2559                    ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนจรูญศรีวิทยาประชานุกูล อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี  สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

8 ตุลาคม 2564                         ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแคทราย (บุญประชาสรรค์) สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

ผลงานที่ภาคภูมิใจ ในปี 2564

1. ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม เหรียญทอง ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับประถมศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

2. เลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่นของสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย

3. รางวัลชมเชย ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น  ระดับเขตพื้นที่   ปี 2564

ผลงานที่ภาคภูมิใจ ในปี 2565

1. ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ชนะเลิศเหรียญทอง ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับประถมศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1