จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 2

10

14

24

อนุบาล 3

14

11

25

รวมอนุบาล

24

25

49

ประถมศึกษาปีที่ 1

11

12

23

ประถมศึกษาปีที่ 2

10

9

19

ประถมศึกษาปีที่ 3

15

13

28

ประถมศึกษาปีที่ 4

12

13

25

ประถมศึกษาปีที่ 5

7

8

15

ประถมศึกษาปีที่ 6

12

9

21

รวมประถม

67

64

131

รวมทั้งหมด

91

89

180

ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2563

Pages

Categories

Recent Posts