001

โครงการอบรมให้ความรู้แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน

แบบวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ของเด็กวัยเรียนวัยรุ่น

แบบวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ของเด็กวัยเรียนวัยรุ่น

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

หล่อเทียนพรรษา

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว <ภาพกิจกรรม>

โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม